Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van de diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Conny van Leeuwen Loopbaanprofessional en Coach
(hierna te noemen; CvL Loopbaanprofessional),
KvK 

Gerrit de Blankenlaan 17, 2351 EM Leiderdorp,
06 – 48 66 95 98, connyvanleeuwen.coaching@gmail.com

 

 

Het gebruik van persoonsgegevens door CvL Loopbaanprofessional  

CvL Loopbaanprofessional verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van  de dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

CvL Loopbaanprofessional verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·        NAW-gegevens

·        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·        Geboortedatum en –plaats

·        Geslacht

·        Burgerservicenummer (indien hier een wettelijke verplichting voor bestaat)

·        Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

·        CV (evt. met pasfoto)

·        Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

·        Ziekmeldingen

·        Gegevens in een plan van aanpak

·        Gespreksverslagen

·        Inhoud van communicatie

·        IP-adres

 

Doeleinden

CvL Loopbaanprofessional verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·        Het onderhouden van contact;

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;

·        Beheer van het cliëntenbestand;

·        Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·        Het bieden van begeleiding op maat;

·        De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;

·        Het verzorgen van trainingen en workshops;

·        Verbetering van de dienstverlening;

·        Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

·        Facturering;

·        Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·        Marketing;

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·        Het voeren van geschillen;

 

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat CvL Loopbaanprofessional hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

·        Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·        De bescherming van haar financiële belangen;

·        De verbetering van haar diensten;

·        Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CvL Loopbaanprofessional persoonsgegevens uitwisselen. CvL Loopbaanprofessional kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en de systemen, de accountant/boekhouder, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CvL Loopbaanprofessional aan een wettelijke verplichting moet voldoen. CvL Loopbaan­professional zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn cliëntgegevens

CvL Loopbaanprofessional zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd, dit is in de regel maximaal 2 jaar. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat CvL Loopbaan­professional zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft CvL Loopbaanprofessional passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Ik maak gedragsanalyses van de informatie die ik over u verzamel. Dit doe ik om de dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat ik aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kan geven door middel van anonieme rapportages.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om CvL Loopbaanprofessional een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u CvL Loopbaanprofessional verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Conny van Leeuwen Loopbaanprofessional en Coach

Gerrit de Blankenlaan 17, 2351 EM Leiderdorp,
06 – 48 66 95 98, connyvanleeuwen.coaching@gmail.com

 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik u, bij indiening van uw verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens, u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CvL Loop­baan­professional, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door CvL Loopbaanprofessional en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks op deze website zijn opgenomen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018

 

CvL Loopbaanprofessional kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.